valeri_ta: (я)
[personal profile] valeri_ta
2

Донедавна якось й не замислювалась над тим, як сильно люблю своє рідне місто...
Віддана у любові Львову, забувала про місто, де народилась-виросла...
І хоча й буваю вдома (у батьків) дуже часто, про місто ж забуваю...
Ніби не бачу, не помічаю його... Ніби не до нього повертаюсь...
А на свята якось мимоволі подумала про те, що моє рідне місто прекрасне. Всупереч всьому ....воно - неймовірне!Місто, у якому всяка дорога знайома...
У якому будь-які вулиця-будинок-дерево-парк-школа є сховком безлічі спогадів...
Тільки поглянь на вулицю-будинок-дерево-парк-школу і спогади виринають з глибин пам'яті, припорошені іншими, недавніми, митями з життя...

8

3

4

5

От таке просвітлення мене спіткало, що я ЛЮБЛЮ своє рідне місто, як місце куди можна повертатись-приїжджати, де живуть мої найдорожчі батькі, як місто, в якому класно мріється і мандрується в минуле...
Але разом з тим, я утвердилась в думці, що жити там однозначно б не змогла...
Якось так от заплутано...

7


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

valeri_ta: (Default)
valeri_ta

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8910 11121314
151617181920 21
2223242526 2728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios