valeri_ta: (я)
[personal profile] valeri_ta
1
У мене реальна проблема. Знаєте, як пишуть-запитують на всіляких жіночих сайтиках-форумах: "Ви постійно щось жуєте? Ваша вага стрімко росте?"... А жіночки-дівчатка в коментарях - ох і ах...
І я нібито одна з них (хоча на всілякі сайтики-форуми жіночі заходжу нечасто), постійно ствердно хитаю головою: так, так, так...
От врешті це визнала! Це вже ПЛЮС:)))))
Робота така: переважно сиджу, історії читаю-перечитую, тексти різноманітні, газетки формую... І чав-чав, чав-чав: цукерки, шоколадки, сухарики, печенюшки всіх видів, соленики...
І вдома їм (як з голодного краю): вечеряти можу двічі:)))
Одним словом, у мене реальна проблема - хом'ячу як дурна...
І це, звісно, не дуже вдало відображається на фігурі... Хоча й товстенькою я не була ніколи, але деякі штанці вже ледве застібаю...
От і зараз думаю про те, що до чайочку собі запропонувати:)
Ой, друзі... Катастрофа!!! Мабуть, це вже звичка... Дуже погана звичка!
Рятуйте!!!!!!!!!!!! Розповідайте, чи бували у вас такі напади постійного "чав-чав" і як ви з цим боролись!!!!
Бо я щось реально хвилююсь за свої форми:)))

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

valeri_ta: (Default)
valeri_ta

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8910 11121314
151617181920 21
2223242526 2728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios