valeri_ta: (я)
[personal profile] valeri_ta
Нарешті домучила дочитала...
Маю таку дурну звичку - дочитувати навіть ті книги, які не дуже подобаються. Не люблю залишати щось недочитаним-недоробленим-недо...
Ой, але це був найважчий випадок, скажу я вам відверто...
Навіть не можу збагнути, звідкіля стільки захоплених відгуків про роман...
Про те, що автор - лауреат Нобелівської премії - взагалі краще промовчу...:)

Роман мені дуже не сподобався. Сюжет настільки "заїжджений", а головний герой - така "тряпка", що деколи мені аж огидно було. Фу-бе! Один негатив від того головного героя - страждальця.
І як чудово, що цей мій книжковий кошмар закінчився:)))
Аж зітхнула з полегкістю!
Цитат не буде!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

valeri_ta: (Default)
valeri_ta

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8910 11121314
151617181920 21
2223242526 2728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios